Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng

Ngày 05/10, sẽ diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam”.