Untitled-1 copy

Đưa dân ca vào trường học ở Hải Phòng

Để việc dạy và học dân ca trong trường phổ thông phát huy hiệu quả, cần diễn xướng như một phương pháp dạy. Tuy nhiên hiện nay, việc dạy chay vẫn là hiện tượng phổ biến tại các trường học… Những thành công bước đầu ở Hải Phòng Chương trình “Đưa dân ca vào trường học” là chủ  trương của...
Xem thêm