bản cam kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12